Ana Sayfa / Home Page
Derin - Haziran / June 2014
Eser Adı:
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Dergisi
Title:
Dokuz Eylül University, Journal of Research and Innovation
Konusu
Araştırma, girişimcilik, alt yapı oluşturma, teknopark, teknoloji transfer ofisleri, akademi-sanayi işbirlikleri vb.
Subject
Research, entrepreneurship, building infrastructure, technopark, technology transfer offices, academic-industrial collaborations, etc
Yayına başlama yılı • Year of Publication
2014
Yayın Sıklığı • Publishing Frequency
Yılda 3 Sayı Çıkar • 3 Issues Per Year
Yayınlandığı Ortam • Publishing Medium
Basılı ve Çevrimiçi • Printed and On-line
Dili • Language
Türkçe-İngilizce • Turkish-English
Yayının Türü • Type of Publishing
Dergi • Journal
Hedef Kitle • Target Audience
Bilimsel / Akademik / Sanayi • Scientific / Academical / Industrial
İmtiyaz Sahibi • Owner
Dokuz Eylül Üniversitesi adına • On behalf of Dokuz Eylül University
Murat ÖZGÖREN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü • Editor-in-Chief
Adile ÖNİZ
Yardımcı Editörler • Associate Editors
Asuman ALTAY
Erdal CELIK
Şermin GENÇ
Tuğcan GÜLER
Danışmanlar Kurulu • Advisory Board
Abdurrahman BAYRAM
Adil BAYKASOĞLU
Cem Şeref BEDİZ
Hüsnü ERKAN
Kemal BAYSAL
Nesrin ÖNLÜ
Yönetici Sekreter • Executive Secretary
Ahu PAKDEMİRLİ
Murat AKSOY
E-Posta • E-Mail
derindergisi@gmail.com
Bilimsel Yazışma İletişim Bilgileri • Scientific Correspondence Communication
E-Posta • E-Mail
sekreter.derin@gmail.com
Telefon • Phone
(90-232) 412 4481
Faks • Fax
(90-232) 412 4489
Tasarım • Design:
Tuğcan GÜLER
Baskı • Print House:
Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası
Basım Tarihi • Print Date:
13 Şubat 2014
Basım Yeri Adresi • Print House Address:
Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası
DEÜ Sağlık Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. No:1606 Balçova 35340 İzmir
Telefon • Phone
(90-232) 412 33 40
Faks • Fax
(90-232) 412 33 39